Algemene Voorwaarden

 

Ik maak graag duidelijke afspraken.

Artikel 1 – Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Alette Sluijsmans Interieurontwerp: Alette Sluijsmans Interieurontwerp gevestigd op de Grachtstraat 27 te Eys.
De interieurarchitect: Alette Sluijsmans Interieurontwerp die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en -styling.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Alette Sluijsmans Interieurontwerp met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Alette Sluijsmans Interieurontwerp.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Alette Sluijsmans Interieurontwerp, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

 

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

De door Alette Sluijsmans Interieurontwerp opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vindt in de facturen en offertes van Alette Sluijsmans Interieurontwerp zijn in euro’s en exclusief btw.

De door Alette Sluijsmans Interieurontwerp opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.

Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Alette Sluijsmans Interieurontwerp zijn bevestigd.

Na akkoord van de offerte, door middel van een aanbetaling van 50% , start Alette Sluijsmans Interieurontwerp met het ontwerp.

 

Artikel 4 – Uitvoering opdracht 
Alette Sluijsmans Interieurontwerp verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Alette Sluijsmans Interieurontwerp op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden 
De honorering van Alette Sluijsmans Interieurontwerp kan als volgt worden overeengekomen:

Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);

Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;

Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting;

Reiskosten indien afgesproken op voorhand.

 

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht
De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Alette Sluijsmans Interieurontwerp verricht tengevolge van: gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

Alette Sluijsmans Interieurontwerp informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.


Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten
Declaraties van Alette Sluijsmans Interieurontwerp dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL81 RABO 0342 2789 08 onder vermelding van het factuurnummer.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3% per maand.

Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Alette Sluijsmans Interieurontwerp daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.

Alle vorderingen van Alette Sluijsmans Interieurontwerp worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

 

Artikel 8 – Duur en beëindiging 
Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Alette Sluijsmans Interieurontwerp, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Alette Sluijsmans Interieurontwerp wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, Alette Sluijsmans Interieurontwerp gerechtigd te vorderen:

125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;

De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Alette Sluijsmans Interieurontwerp ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

 

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht 
De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Alette Sluijsmans Interieurontwerp de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Alette Sluijsmans Interieurontwerp is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

 

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp
Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Alette Sluijsmans Interieurontwerp en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. Mocht Alette Sluijsmans Interieurontwerp ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Alette Sluijsmans Interieurontwerp en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten

Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Alette Sluijsmans Interieurontwerp bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

Alette Sluijsmans Interieurontwerp heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurs- wet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Alette Sluijsmans Interieurontwerp, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Alette Sluijsmans Interieurontwerp.

Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.

Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Alette Sluijsmans Interieurontwerp een vergoeding verschuldigd, Alette Sluijsmans Interieurontwerp behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinde.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Alette Sluijsmans Interieurontwerp voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Alette Sluijsmans Interieurontwerp is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

Alette Sluijsmans Interieurontwerp is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.

Indien het ontwerp van Alette Sluijsmans Interieurontwerp niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp, dan is Alette Sluijsmans Interieurontwerp slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Alette Sluijsmans Interieurontwerp.

Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen,dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Alette Sluijsmans Interieurontwerp met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

In geval van aansprakelijkheid van Alette Sluijsmans Interieurontwerp, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.

Alette Sluijsmans Interieurontwerp sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Alette Sluijsmans Interieurontwerp de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 13 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Alette Sluijsmans Interieurontwerp overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Alette Sluijsmans Interieurontwerp geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

In geval van overmacht heeft Alette Sluijsmans Interieurontwerp het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

Indien Alette Sluijsmans Interieurontwerp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Alette Sluijsmans Interieurontwerp gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 14 – Ontbinding
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Alette Sluijsmans Interieurontwerp gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de overeenkomst tussen Alette Sluijsmans Interieurontwerp en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Alette Sluijsmans Interieurontwerp en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Alette Sluijsmans Interieurontwerp is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Alette Sluijsmans Interieurontwerp.

 

Artikel 16  – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Alette Sluijsmans Interieurontwerp te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Alette Sluijsmans Interieurontwerp kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Indien de door Alette Sluijsmans Interieurontwerp verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Alette Sluijsmans Interieurontwerp, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Alette Sluijsmans Interieurontwerp geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, Alette Sluijsmans Interieurontwerp in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Alette Sluijsmans Interieurontwerp in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Alette Sluijsmans Interieurontwerp opdracht gegeven heeft.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Alette Sluijsmans Interieurontwerp de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Alette Sluijsmans Interieurontwerp, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp te retourneren n en de eigendom daarover aan Alette Sluijsmans Interieurontwerp te verschaffen, tenzij Alette Sluijsmans Interieurontwerp anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Alette Sluijsmans Interieurontwerp daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Alette Sluijsmans Interieurontwerp en de door Alette Sluijsmans Interieurontwerp bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 17 – Bijzondere bepalingen (online) cursussen
Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Alette Sluijsmans Interieurontwerp aan te bieden of te doen geven. Het is niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te delen met anderen, te kopiëren of te wijzigen. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Alette Sluijsmans Interieurontwerp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Alette Sluijsmans Interieurontwerp in de praktijk tot uitvoering brengt.

Alette Sluijsmans Interieurontwerp is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Alette Sluijsmans Interieurontwerp, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van de cursus door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht op toegang in de cursusomgeving. Alette Sluijsmans Interieurontwerp geeft per cursus aan hoe lang de content beschikbaar blijft voor de klant. Toegang tot de online cursussen is persoonsgebonden. De door Alette Sluijsmans Interieurontwerp aan de klant verstrekte inloggegevens en informatie mogen nimmer met derden worden gedeeld.

Alette Sluijsmans Interieurontwerp behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij cursussen indien de deelnemers door het gedrag een cursus belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

 

Artikel 18 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 5 mei 2019 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.